วันที่ 3 ส.ค.65 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางสาวเอกรัตน์  นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต  จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง และยุติธรรมพบประชาชน มี นายเรืองศักดิ์  สุวารี อธีบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่ารายงาน 

ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต  จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ปี 2565 นี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้เป็น “ปีแห่งการ  แก้หนี้ภาคครัวเรือน” ซึ่งการดำเนินการของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนนั้นต้องทำ 3 เรื่อง ควบคู่กัน คือ การให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน การกำกับดูแลเจ้าหนี้ให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม และการปรับโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สิน  ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับคือ พี่น้องประชาชนมีเงินสำหรับใช้จ่ายมากขึ้น จากภาระหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยลดลง ลดปัญหาการสร้างหนี้เกินตัวลง เพิ่มโอกาสทางสังคมและลดความ เหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐมาแก้ไขปัญหาโดยใช้งบประมาณรัฐน้อยที่สุด

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ได้สั่งการและกำหนดนโยบาย ช่วยผ่อนคลายหนี้ให้กับประชาชนทุกคนเท่าที่จะทำได้ กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้  กระทรวงยุติธรรมได้เดินหน้าจัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศ  เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและภายหลังคำพิพากษาคดี

สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดอ่างทอง และยุติธรรมพบประชาชน มีกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม การมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจและบริการต่างๆ ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม การเสวนาและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานเครือข่ายสถาบันการเงินต่างๆ และเชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานจำนวน 3,419 ราย มูลหนี้รวม 262,933,8774.43 ล้านบาท