นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจาก อบต.ทั่วประเทศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เนื่องจากมีแนวทางให้งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิศวกรรับรองแบบ และควบคุมงาน ด้วยเหตุผลขณะนี้ในหลายจังหวัดวิศวกรของหน่วยงานราชการต่างๆ อ้างเหตุผลไม่สามารถช่วยเหลือ รับรองแบบแปลน และควบคุมงานงานได้ เนื่องจากงานของตนเองตามหน้าที่มีมาก และเป็นการเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ และในบางพื้นที่มีบุคลากรด้านวิศวกรเรียกเก็บค่าตอบแทนในอัตราที่สูง

นายนพดล กล่าวต่อว่า ล่าสุดได้มีการหารือแกนนำระดับจังหวัด และมีความเห็นว่าหากกระทรวงการคลังไม่แก้ไขปัญหา โดยการชะลอหรือยกเลิกแนวทางปฏิบัติ อบต.ทั่วประเทศพร้อมยุติการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการด้านการก่อสร้าง และยกเลิกการใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม อีกทั้งการที่ภาครัฐให้ อปท. สนับสนุนการออกแบบภายใต้โครงการไทยนิยม ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อแนวทางปฏิบัติ จึงพิจารณาให้ทุกพื้นที่ชลอการสนับสนุนโครงการ

“เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการต่างๆ รวมถึงโครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาล จึงขอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เร่งหาข้อยุติในประเด็นดังกล่าวให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย” นายนพดล กล่าว
+++++++++++++