นายคอซีย์ มามุ นายกอบต.นาประดู่อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า อบต.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นอบต.ขนาดเล็ก โครงการต่างๆที่ทำจึงเป็นโครงการขนาดเล็กที่มีงบประมาณไม่มาก ซึ่งที่ผ่านมาการทำโครงการต่างๆก็ต้องติดปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน รวมถึงระเบียบเรื่องการรับรองแบบและควบคุมงานโดยวิศวกรท้องถิ่นในโครงการขนาดเล็ก

นายคอซีย์ กล่าวต่อว่า ระเบียบเรื่องการรับรองแบบ และควบคุมงานโดยวิศวกรท้องถิ่นในโครงการขนาดเล็ก มีผลกระทบต่อการทำงานของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมาก เนื่องจากโครงการของ อปท.จะเป็นโครงการขนาดเล็ก และโครงการขนาดกลาง การที่จะต้องมีการรับรองและควบคุมงานโดยวิศวกรทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ

“โดยเฉพาะช่วงนี้รัฐบาลเร่งรัดให้ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งทาง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบุคลากรที่กำหนดไม่เพียงพอและหากขอความร่วมมือจากหน่วยงานข้างเคียง จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ ประกอบกับบุคลากรส่วนหนึ่งไม่ต้องการที่จะรับรองแบบแปลนของ อปท.ซึ่งแนวทางเหล่านี้อาจกระทบต่อโครงการไทยนิยมยั่งยืน” ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวและว่า

จึงขอให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณา แก้ไขปัญหาการที่ต้องมีวิศวกรรับรองแบบแปลน และควบคุมงาน ในโครงการขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่ควรใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว กับงานโครงการขนาดใหญ่งบประมาณเกินกว่า 10 ล้านบาท
+++++++++++++