วันที่ 22 มิ.ย.65 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายชุตินทร เพ็ชรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) ผู้แทนกรมชลประทาน นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายวีระ เพ็งทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกระบี่ นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการติดตามฯ ในครั้งนี้ 

จากนั้น ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2530 ความว่า ให้ส่งเสริมราษฎรในเขตนิคมสหกรณ์อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ทำนาข้าวแบบครบวงจรโดยให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ 

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2533 แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2535 ลักษณะโครงการ เป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน สูง 17.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 275.00 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบบท่อส่งน้ำ 6 สาย ความยาวรวม 11,180 เมตร คลองส่งน้ำ 2 สาย ความยาวรวม 7,310 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,932 ไร่ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎร ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 2,400 คน 800 ครัวเรือน ต่อมาเดินทางไปยังแปลงนาข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านปากน้ำ เพื่อพบปะกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพระราชทานพร้อมรับฟังสรุปความเป็นมาและผลการดำเนินงานของโรงสีข้าวพระราชทาน

นอกจากนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ 4,200 ไร่ เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สืบเนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับพื้นที่บริเวณป่าทุ่งทะเล ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ