รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ระบุว่า จากประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ GrabBike (win) ของบริษัท แกร็บ ประเทศไทย ที่มีการยืนยันว่าจะนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือที่ทางแกร็บเรียกว่ารถป้ายขาวออกจากระบบ โดยระบุว่าจะยุติการให้บริการในอีก 30 วันข้างหน้า หรือในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ตามคำสั่งของ ขบ. ทำให้เกิดความสับสนและกังวลในกลุ่มผู้ให้บริการที่เข้าร่วมกับบริษัทฯ รวมถึงประชาชนบางส่วนที่เป็นผู้ใช้บริการเดินทางรูปแบบดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ขบ.ขอยืนยันว่าตามที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายส่งเสริมการให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นต้องขึ้นทะเบียนกับ ขบ. เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน ซึ่งหลังจากประกาศเปิดรับคำขอตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 มีแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 2 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service และ Bonku แต่สำหรับ Grab พบว่า มีการให้บริการเรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนแล้ว ยังมีการคิดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดกรมการขนส่งทางบกจึงไม่สามารถรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการให้บริการในลักษณะที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวได้

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการผ่อนผันและขอความร่วมมือ Grab ให้ปรับปรุงรูปแบบให้บริการ เพื่อนำไปสู่การยกเลิกการให้บริการรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) โดยให้เปลี่ยนไปเป็นการให้บริการรับส่งอาหารหรือสิ่งของแทน และใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ในระบบมาให้บริการรับส่งคนโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง Grab และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ แต่บริษัทฯ ยังคงไม่ดำเนินการแต่อย่างใด ขบ.จึงต้องแจ้งให้นำการให้บริการที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายออกจากแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ไรเดอร์ยังคงสามารถให้บริการส่งอาหารหรือสิ่งของได้ (Food Delivery และ Express) เนื่องจากการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าวมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่ประการใด

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพฯกว่า 78,000 คัน ใน 5,300 วิน ที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างถูกต้อง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมเสื้อวิน มีบัตรติดเสื้อ โดยข้อมูลตัวคน บัตร และรถ ต้องถูกต้องตรงกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศยุติการให้บริการของบริษัทฯ ดังกล่าว คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครได้เปิดให้ยื่นขอจัดตั้งวินใหม่หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะของประชาชน ซึ่งมีการเปิดให้ยื่นครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่งของกรุงเทพฯ และจะเปิดเพิ่มเติมในทุกๆ ไตรมาส

โดยในระหว่างนี้ คณะกรรมการประจำกรุงเทพฯ ซึ่งมี ขบ.และมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) ร่วมเป็นคณะกรรมการจะร่วมกับ Grab เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้การนำรถจักรยานยนต์มาให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมาย ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะภายใต้การกำกับควบคุมดูแลจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบของกฎหมายต่อไป