ความพยามยามในการออกมาตรการเพื่อควบคุมเกี่ยวกับ “กัญชา” และ “กัญชง” เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับกับเด็กแบะเยาวชน และกลุ่มเปราะบางต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม 608

ล่าสุดนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามประกาศกระทรวง อว. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีดังนี้

1.ให้สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเคร่งครัด

2.ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อการสันทนาการใด ๆ โดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย

3.ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำกับควบคุม ให้งดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชาหรือกัญชง และห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาฯ นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชา เข้ามาในพื้นที่ อย่างเด็ดขาด

4.ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ที่เกินปริมาณตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชนหรือชุมชนที่อยู่หรืออาศัยบริเวณใกล้กับสถาบันอุดมศึกษา

5.การใช้กัญชา หรือกัญชงเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด และการใชักัญชาหรือกัญชงเพื่อการศึกษาวิจัย ต้องอยู่ภายใต้กำกับควบคุม และดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

6.นอกจากแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศแล้ว ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาจออกมาตรการหรือแนวทางเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดจากกัญชาหรือกัญชง           

อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าหลักการง่ายๆที่รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจก็คือ “ถ้าไม่จำเป็น ก็ไม่ต้องใช้”