ปรับปรุงประสิทธิภาพรับสมัครTCASมากขึ้น3เท่าตัว

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าจากข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2561 รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.2561 จากข้อมูลล่าสุดวันที่ 16 พ.ค.2561 มีจำนวนใบสมัครรวมแล้ว 150,382 ใบ โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 19 พ.ค.นี้

และเพื่อประสิทธิภาพการจัดการที่ดีมากขึ้น ทปอ.ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการเลขาธิการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ระบบสารสนเทศ ของสำนักเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2561 ดำเนินการปรับปรุงระบบทางเข้า หรือการล๊อกอินให้รองรับได้มากขึ้น 3 เท่าตัว ตลอดจนเพิ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโครงข่าย ระบบการจัดการเว็บไซต์ และด้านสถาปัตยกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำอยู่ศูนย์คอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบ TCAS

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ความพิเศษของการรับตรงรอบที่ 3 นี้ ยังมีการเปิดรับนักศึกษาใน 16 หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการหลักสูตรบัณทิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0 เนื่องด้วยนโยบายเร่งด่วนของชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์และมีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทันที เมื่อสำเร็จการศึกษา ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ซึ่งมีสถาบันที่เปิดรับดังนี้ จุฬาฯ 3 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ม.ธรรมศาสตร์ 4 หลักสูตร ได้แก่  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  (หลักสูตรสหวิทยาการ)

ม.เกษตรศาสตร์ 1 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล  

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการความปลอดภัย ด้านอาหาร (นานาชาติ) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  

ม.พะเยา 1 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ ม.สงขลานครินทร์ 1 หลักสูตร เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

“ทปอ. ยังคงมีปณิธานสร้างโอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้เด็กไทยได้มากที่สุด จึงมีการรับถึง 5 รอบ โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อีกทั้งการสอบรับตรงใน TCAS พร้อมกันนี้ ก็มีจุดประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้น้องๆและผู้ปกครองไม่ต้องไปวิ่งรอกสอบหลายครั้งหลายที่เหมือนในอดีต มาเป็นการรับพร้อมกันทีเดียว เราจะนำบทเรียนที่เกิดขึ้น นำไปปรับปรุงและพัฒนา ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมต่อไป”ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการสมัครรอบที่ 1 และ 2 มีจำนวนผู้ยืนยันสิทธิแล้วกว่า 125,032 ที่นั่ง และรอบที่ 3 กำหนดจำนวนรับอีก 100,265 ที่นั่ง โดย ทปอ.ยังกำหนดให้มีการรับสมัครอีก 2 รอบ คือรอบที่ 4 การรับสมัคร Admission จำนวน 80,971 ที่นั่ง ภายในเดือน มิ.ย.2561 และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระภายในเดือน ก.ค.2561