ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) มีอำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ต่อมาคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาขึ้นเพื่อดำเนินการแทน และคณะอนุกรรมการสรรหาได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามประกาศลงวันที่ 2 พ.ย.60 และดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 25 มี.ค.61 พร้อมได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1พ.ค.61 ที่ผ่านมา

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์จากข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้เข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีประเด็นและสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1.ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 ข้อ 2 ประกอบข้อ 4 กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (เรียกชื่อย่อว่า ก.กลาง) เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด การคัดเลือก และการโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา และกำหนดว่า ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) อาจมอบให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) (เรียกชื่อย่อว่า ก.จังหวัด) ดำเนินการแทนได้ เห็นได้ว่า ตามเจตนารมณ์ของคำสั่งหัวหน้าคสช.มุ่งให้ ก.กลาง มอบหมายให้ ก.จังหวัด ดำเนินการแทนเท่านั้น เนื่องจากการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกมีความละเอียดที่แตกต่างไปจากการสอบแข่งขัน ซึ่งจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างดี เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายประเภท มีหลายขนาด และมีความแตกต่างกันทั้งในลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขนาดพื้นที่ รายได้ และประชากร จึงจำเป็นต้องมีผู้รอบรู้ในทุกด้าน โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก.กลาง. จึงไม่อาจจะมอบหมายให้บุคคลอื่นที่มิใช่ ก.จังหวัดดำเนินการแทนได้ ดังนั้น การที่ ก.กลาง ได้แต่งตั้งและมอบให้คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดำเนินการจัดสอบแทนจึงขัดต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 มีผลทำให้ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ 1พ.ค.61 เป็นการจัดการดำเนินสอบและประกาศผลการสอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2.การที่คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ตกลงว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา การดำเนินการรับสมัครสอบ ออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ ควบคุมการตรวจ และตรวจข้อสอบ ดำเนินการแทน นั้น เห็นว่า การดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผู้ดำเนินการจัดสอบ สรรหา จะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านท้องถิ่น ไม่ว่าจะด้านกฎหมาย ด้านการคลัง ด้านสาธารณสุข ด้านการช่าง ด้านบริหารรัฐกิจ เนื่องจากตำแหน่งสายบริหารของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ผู้ที่จะดำเนินการจัดสอบในระดับประเทศได้จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวข้องอย่างดี แต่สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจและวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561 มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการหรือจัดหารายได้ที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ เท่านั้น หาได้มีความเชี่ยวชาญในระดับดี ในการออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ และตรวจข้อสอบแต่อย่างใด ดังนั้นการว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา การดำเนินการรับสมัครสอบ ออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ ควบคุมการตรวจ และตรวจข้อสอบ ดำเนินการแทน จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

3.ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 ข้อ 18(1) ที่กำหนดไว้ว่า สายงานผู้บริหาร ระดับต้น และระดับกลาง ให้ทดสอบด้วยการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แต่ปรากฏว่า ในการดำเนินการสอบ ได้มีข้อเขียนแบ่งเป็น ปรนัย 60 คะแนน และอัตนัย 40 คะแนน โดยอัตนัยใช้ข้อสอบข้อเดียวกันสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (สายงานอำนวยการ และสายงานบริหาร) ในระดับเดียวกัน แต่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานอำนวยการ และสายงานบริหารมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่แตกต่างกัน มีภารกิจหน้าที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจที่ใช้ข้อสอบเดียวกันได้ เป็นการเอื้อให้กับผู้ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรง อันแสดงให้เห็นถึงความไม่เชี่ยวชาญในการบริหารท้องถิ่นของผู้ออกข้อสอบ และเป็นการที่คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดำเนินการไม่ชอบด้วยประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าว

4.ในการตรวจข้อสอบอัตนัย ไม่เป็นด้วยมาตรฐานเดียวกัน และอาจส่อไปในทางที่ไม่โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม เนื่องจาก สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น ไม่ว่าด้านกฎหมาย ด้านการคลัง ด้านสาธารณสุข ด้านบริหารรัฐกิจ และไม่มีบุคลากรมากเพียงพอที่ตรวจข้อสอบอัตนัยของผู้เข้าสอบกว่า 20,000 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 35 วัน (สอบวันที่ 25มี.ค.61ส่งผลคะแนนวันที่ 30 เม.ย.61) หลักฐานจึงบ่งชัดว่า การตรวจผลข้อสอบในครั้งนี้ มุ่งที่กระทำด้วยความเร่งรัด มิได้มีมาตรฐานในการตรวจสอบให้เป็นอย่างเดียวกัน และเชื่อได้ว่าผู้ตรวจข้อสอบมิได้กระทำโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ
5.ภายหลังจากคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา เมื่อวันที่ 1พ.ค.61แล้วไม่ปรากฏว่าได้มีการเปิดเผยคำถามและธงคำตอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบว่า การออกข้อสอบและธงคำตอบเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 และเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันแสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ของคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา) ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในครั้งนี้

นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยพร้อมข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงได้ทำหนังสือถึง นายยกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อร้องขอความเป็นธรรมเพื่อให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดสอบคัดเลือกดังกล่าว โดยขอความกรุณาจาก ฯพณฯ ได้โปรดมีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ ฯพณฯ จะพิจารณาเห็นสมควรได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ให้มีการตรวจสอบว่าการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาดำเนินการแทนนั้นชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 หรือไม่

2.ให้มีการตรวจสอบว่าการที่คณะอนุกรรมการสรรหาว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการแทนในการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 หรือไม่

3.ให้มีการระงับประกาศผลการสอบคัดเลือกฯลงวันที่ 1 พ.ค.61 ไว้เป็นการชั่วคราว พร้อมสั่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยมีตัวแทนจาก สำนักงาน ก.พ. / ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.กลาง และ กถ. / ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คัดเลือกมาจาก สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเอกชนอื่นที่เห็นสมควร

4.ให้มีการตรวจข้อสอบอัตนัยใหม่ทั้งหมด หรือตามที่ผู้เข้าสอบร้องขอ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบที่เป็นกลาง จาก สถาบันการศึกษาของรัฐอย่างน้อย 3 สถาบันการศึกษา สำนักงาน ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.จ./ก.ท./ก.อบต. และตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเอกชนอื่นที่เห็นสมควรให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

5.ให้ระงับการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้ประกาศรายชื่อสอบผ่านสายงานผู้บริหารในระดับต้นและระดับกลางไว้เป็นการชั่วคราวจนกกว่ากระบวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจผลสอบอัตนัยจะแล้วเสร็จ
6.ให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ (หรือธง) การให้คะแนนการสอบแบบอัตนัย และเฉลยข้อสอบแบบปรนัย ต่อสาธารณชนทราบโดยทันที เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้เข้าสอบใช้สิทธิในการขอตรวจสอบต่อไป
7.ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ว่า มีเหตุทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตหรือไม่ หรือมีการกลั่นแกล้งจากผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อให้ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหายหรือไม่

8.หากคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) จะดำเนินการจัดให้มีการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารอีกในอนาคตขอให้มีการปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้เหมาะสมก่อนดำเนินการและรับฟังความเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้แทนจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ก่อนการดำเนินการ ประกอบด้วย
8.1)สถาบันหรือองค์กรที่จะออกข้อสอบ ไม่ควรให้สถาบันการศึกษาใดสถาบันการศึกษาหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่ควรแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรอบรู้ เข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ
8.2)พึงพิจารณาแนวทางการออกข้อสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ได้ประกาศไว้อย่างครบถ้วนและควรเป็นข้อสอบที่สามารถตรวจสอบความเที่ยงแท้ได้แม่นยำ โดยใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจข้อสอบน้อยที่สุด
8.3)พึงใช้ข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน มิใช่ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันใช้ทดสอบกับทุกตำแหน่งทุกสายงาน ซึ่งไม่สามารถประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้นๆ ได้
8.4)พึงแยกวันเวลาในการสอบ สำหรับตำแหน่งในระดับต้น กลาง สูง เป็นคนละวันกันเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและการดูแลผู้เข้าสอบอย่างทั่วถึง
8.5)พึงแต่งตั้งผู้แทนจาก ก.พ. / ก.พ.ร. / ก.ค. / ตัวแทนสถาบันการศึกษาของรัฐ / ตัวแทนจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยและสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการสอบทุกขั้นตอน
+++++++++++++++++++++++++