ได้รับการร้องทุกข์/ร้องเรียนจากผู้เข้าสอบคัดเลือกดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในหลายประเด็น สรุปที่สำคัญได้ 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ข้อสอบอัตนัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและประกาศรับสมัครสอบ 2.การตรวจข้อสอบอัตนัยมีข้อสงสัยหลายประการที่อาจส่อไปในทางที่ไม่โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา สายงานผู้บริหาร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สมาพันธ์ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย สมาพันธ์อำนวยการท้องถิ่นแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย สมาคมลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แห่งประเทศไทย) สหพันธ์พนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้รับการร้องทุกข์/ร้องเรียนจากผู้เข้าสอบคัดเลือกดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในหลายประเด็น สรุปที่สำคัญได้ 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ข้อสอบอัตนัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและประกาศรับสมัครสอบ 2.การตรวจข้อสอบอัตนัยมีข้อสงสัยหลายประการที่อาจส่อไปในทางที่ไม่โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว มีความเห็นว่า การดำเนินการจัดสอบของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ มีความบกพร่องตามข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นจริง รวมทั้งยังมีข้อบกพร่องอื่นๆอีกจำนวนมาก โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 “ไม่ยอมรับผลการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารของคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 และประกาศผลการสอบคัดเลือกข้อเขียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561” และขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1.ขอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ได้สั่งการให้มีการระงับประกาศผลการสอบคัดเลือกฯลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ไว้เป็นการชั่วคราว พร้อมสั่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยมีตัวแทนจาก สำนักงาน ก.พ. / ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.กลาง และ กถ. / ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คัดเลือกมาจาก สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

2.ขอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) สั่งให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯจัดให้มีการตรวจข้อสอบอัตนัยใหม่ทั้งหมด โดยให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบที่เป็นกลาง จาก สถาบันการศึกษาของรัฐอย่างน้อย 3 สถาบันการศึกษา สำนักงาน ก.พ. และผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.จ./ก.ท./ก.อบต. ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.ขอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) สั่งให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯระงับการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้ประกาศรายชื่อสอบผ่านสายงานผู้บริหารในระดับต้นและระดับกลางไว้เป็นการชั่วคราวจนกกว่ากระบวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจผลสอบอัตนัยจะแล้วเสร็จ

4.ขอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) สั่งให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์ (หรือธง) การให้คะแนนการสอบแบบอัตนัย และเฉลยข้อสอบแบบปรนัย ต่อสาธารณชนทราบโดยทันที เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้เข้าสอบใช้สิทธิในการขอตรวจสอบต่อไป

5.ขอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ว่า มีเหตุทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตหรือไม่ หรือมีการกลั่นแกล้งจากผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อให้ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหายหรือไม่

6.ตามที่มีข้อความปรากฏต่อสื่อสาธารณะ (เฟสบุ๊คของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ความว่า “การที่พนักงานส่วนท้องถิ่นสอบได้น้อยเพราะมีความรู้ไม่เพียงพอ” นั้น เนื่องจากถ้อยคำดังกล่าวมีนัยที่กระทบกระเทือนและบั่นทอนต่อเกียรติศักดิ์ ความภาคภูมิของความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยรวม จึงขอให้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาทบทวนว่า การที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสอบได้น้อยนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นเพราะการออกข้อสอบไม่ได้เป็นไปตามประกาศและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงานหรือไม่ รวมทั้งมาตรฐานเกณฑ์การตรวจให้คะแนนมีความบกพร่องหรือไม่อย่างไร

7.หากคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) จะดำเนินการจัดให้มีการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารอีกในอนาคตขอให้มีการปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้เหมาะสมก่อนดำเนินการและรับฟังความเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้แทนจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ก่อนการดำเนินการ ประกอบด้วย
7.1)สถาบันหรือองค์กรที่จะออกข้อสอบ ไม่ควรให้สถาบันการศึกษาใดสถาบันการศึกษาหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่ควรแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรอบรู้ เข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ
7.2)พึงพิจารณาแนวทางการออกข้อสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ได้ประกาศไว้อย่างครบถ้วนและควรเป็นข้อสอบที่สามารถตรวจสอบความเที่ยงแท้ได้แม่นยำ โดยใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจข้อสอบน้อยที่สุด
7.3)พึงใช้ข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน มิใช่ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันใช้ทดสอบกับทุกตำแหน่งทุกสายงาน ซึ่งไม่สามารถประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้นๆ ได้
7.4)พึงแยกวันเวลาในการสอบ สำหรับตำแหน่งในระดับต้น กลาง สูง เป็นคนละวันกันเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและการดูแลผู้เข้าสอบอย่างทั่วถึง
7.5)พึงแต่งตั้งผู้แทนจาก ก.พ. / ก.พ.ร. / ก.ค. / ตัวแทนสถาบันการศึกษาของรัฐ / ตัวแทนจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยและสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการสอบทุกขั้นตอน
+++++++++++++++++++++++