วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อ.ธวัชบุรี และโรงเรียนบ้านดอนสำราญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานศึกษา ตลอดจนรูปแบบการเรียน - การสอน ผลการฉีดวัคซีนของคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แผนเผชิญเหตุเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการฉีดวัคซีนให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งเข็มแรก และเข็มกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันความรุนแรงของอาการ COVID-19 อีกทั้งเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานศึกษา