วันที่ 24 พ.ค. 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การประชุมครม.วันนี้มีหลายวาระสำคัญพิจารณา โดยมีการพิจารณากฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม และกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ นี่คือการปฏิรูปราชการให้สะดวกรวดเร็วขึ้น สำหรับเรื่องกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนั้นเสนอมาจากคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อสนับสนุนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พิจารณาศึกษาบริบทประเทศไทยร่วมกัน เพื่อให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ทันสมัยมากขึ้น ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการให้บริการ การใช้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพราะเป็นกิจกรรมที่อาจมีผลอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งเราจะต้องมีการปรับเตรียม จึงสมควรต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้กำกับดูแล พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า คณะกรรมการได้ศึกษากฎหมายจากต่างประเทศในเรื่องนี้มาแล้ว โดยมีหลักการสำคัญ 10 ประการ ทั้งการให้ผู้ประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคในการใช้บริการแพลตฟอร์ม กำหนดหน้าที่พื้นฐานกับทุกกลุ่ม จะต้องมีระบบการรับแจ้งการกระทำความผิดหรือการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หลอกลวง ผิดกฎหมาย รวมถึงให้มีการลบและปิดกั้นการกระทำข้อมูลที่ผิดกฎหมาย มีการรับรองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ดูแลสัญญาผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ใช้บริการ และรักษาความเป็นธรรมในระบบเศรษกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งครม.ได้รับทราบหลักการของกฎหมายในเรื่องดังกล่าว และไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดตาม ต่อไปทุกกฎหมายต้องเป็นแบบนี้หมด ต้องศึกษาพิจารณาแล้วค่อยมารับทราบ เห็นชอบในหลักการในการปฏิบัติการต่อไป พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ส่วนพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ซึ่งมีข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายมาจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เดิมหน่วยงานแต่ละแห่งมีกำหนดระยะเวลาที่ต่างกันจึงจะต้องหามาตรฐานเดียวกันเพื่อให้หน่วยงานของรัฐให้บริการประชาชนให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น การลงนามอนุญาต จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ไม่เกิน 1 วันทำการได้หรือไม่ จะเป็นการลดเวลา ขั้นตอน ให้มากที่สุด โดยเฉพาะงานที่มีผลกระทบสูง เช่น การขออนุญาตโรงงาน ส่งออก นำเข้า การจัดหางานขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะต้องลดเวลาลงร้อยละ 50 ให้ได้ภายในปีนี้ และต้องพิจารณายกเลิกขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ซึ่งตนสั่งการทุกกระทรวงทบทวนขั้นตอนการทำงานและปรับลดเวลาการทำงานของตัวเอง ซึ่งแต่ละกระทรวงไม่เหมือนกัน อยู่ในคนละขั้นตอนแต่บางทีมันเกี่ยวกัน ก็ทำให้ออกได้ช้า ตนจึงได้สั่งการภายใน 1 เดือนนี้ทุกกระทรวงจะต้องไปปรับตัวเองมา เป้าหมายเพิ่มคุณภาพการให้บริการกับพี่น้องประชาชน อำนวยความสะดวกธุรกิจใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะวันนี้เราต้องสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งทั้งของเราและต่างประเทศ นายกฯ กล่าวอีกว่า วันนี้ถ้ามองในมุมมองของต่างประเทศถือว่าไทยได้รับการจัดลำดับให้เป็นประเทศเหมาะสมในการลงทุนของนักธุรกิจของโลกติดต่อกันมาหลายปี ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เครื่องจักรเครื่องยนต์สำคัญของเราคือการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เริ่มฟื้นขึ้นมามาก เมื่อเทียบกับช่วงแรกๆที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เราต้องทำเครื่องจักรนี้เดินหน้าให้ได้โดยเร็ว ทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศและคนจากต่างประเทศ เราต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลคือล้มและลุกให้เร็วขึ้น พล.อ.ประยุทธ์​กล่าวว่า สำหรับเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุน ความก้าวหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยเป็นแนวทางสำคัญของโลกและของไทย เราได้มีการพัฒนาและปรับปรุงได้ผลดีมีความก้าวหน้าหลายประการ เช่น การปรับปรุงร่างพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทางเลือก การปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ทั้งนี้เรื่องผังเมืองใช่ว่าเราจะสั่งการไปแล้วอนุมัติเลย เป็นไปไม่ได้ ต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชนด้วย โดยการรับฟังความคิดเห็นว่ายินยอมหรือไม่หากจะมีการปรับอะไร ไม่ใช่ผังเมืองเราทำไมไม่แก้ไขไม่ปรับปรุง ถ้ามันง่ายอย่างนั้นก็ดี แต่นี่เราประชาธิปไตย ทุกอย่างต้องผ่านความเห็นชอบจากการทำประชาพิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ ​กล่าวว่า ส่วนเรื่องการขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นด้านภาษี โดยส่งเสริมทุกภาคที่มีศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงอีอีซีในอนาคต ขอให้รอดูความก้าวหน้าต่อไปเพราะทำในทุกมิติ ทั้งนี้การฟื้นฟูเศรษฐกิจรัฐบาลทำอย่างเต็มที่หลังสถานการณ์โควิดดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ด้วยการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านวีซ่าระยะยาว สิทธิทางภาษี สิทธิการถือครองอสังหาริมทรัพย์ มีการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะ กำหนดยุทธศาสตร์ สร้างระเบียบ ทิศทางการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้เขามาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศไทย ซึ่งเราจะต้องมีมาตรการที่รัดกุม อย่ากังวลตรงนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ​กล่าวว่า นอกจากนั้นมีเรื่องมาตรการส่งเสริมซอฟพาวเวอร์ หรือการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย โดยปรับรูปแบบใหม่ในการลงทุนและสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และชื่อเสียง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในประชาคมโลก ส่งเสริมให้มีการถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยและติดตามคัดกรองภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ซึ่งในที่ประชุมรมว.ท่องเที่ยวได้ชี้แจงถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เมืองคาน ซึ่งมีภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องที่มีมูลค่า และเขาซื้อไปฉาย 800 กว่าล้านบาท เข้าใจว่ามันเริ่มเดินหน้าแล้ว ถือเป็นหนึ่งในซอฟพาวเวอร์และยังมีอีกหลายอย่างทั้งอาหารและการท่องเที่ยว กีฬา ซึ่งอยู่ในกลุ่มของมัน ทั้งหมดนี้ถือว่าประเทศไทยมีศักยภาพมาก สำหรับเรื่องการท่องเที่ยวกำลังพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะพื้นที่มีการท่องเที่ยวระดับโลก เช่น ภูเก็ต พังงา กระบี่ เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสุขภาพระดับโลก และมีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษปี 2571 ที่ภูเก็ต