วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้ชี้แจงแนวทางการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ที่ได้มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 22 พ.ค.65 ว่า เมื่อกกต.ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ก็จะประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ กกต.จะดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา17 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของกกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม