เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารอบรมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายนพดล ผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมคณะนิเทศติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีมที่ 1 ได้ติดตามนิเทศงานของสำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและประสานงานส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องในทุกระดับทราบสถานการณ์ ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสุชาติ ปกป้อง เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้ารับการนิเทศในครั้งนี้