ตรัง จัดประชุมวางแผนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพแตงโมเกาะสุกร หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดโดยดึงเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมการวางแผนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพแตงโมเกาะสุกร เพื่อร่วมบูรณาการแผนการทำงานโดยกำหนดให้เกษตรกรเป็นจุดศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าในพื้นที่ให้มีความเป็นอัตลักษณ์ มีคุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมร่วมบูรณาการงาน จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง สำนักงานพัฒนาที่ดินตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร และคุณดำรงค์ สินไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านแตงโมไร้เมล็ด ซึ่ง สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน “การพัฒนาคุณภาพแตงโมเกาะสุกร” และกำหนดการจัดเวทีชุมชน เพื่อนำข้อมูลแนวทางพัฒนาคุณภาพดังกล่าวไปนำเสนอในเวทีชุมชนให้เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมบนเกาะสุกรรับทราบ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 และเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโมเกาะสุกรอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมและเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนา