21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น. ที่ถนนทางหลวงหมายเลข 309 บริเวณทางข้ามม้าลายโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" มีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง นางศศิธร กาหลง เกษตร สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายจักรพันธ์​ รัตนเสถียร นายอำเภอไชโย เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ วีรชนผู้กล้า และทีมคาราวานรถจักรยายนต์ สร้างสีสันในการรณรงค์ครั้งนี้ด้วย สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จัดกิจกรรม ณ พื้นที่อำเภอไชโย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอไขโย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ "ข้ามทางม้าลายอย่างปลอดภัย" ณ ทางข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้ประชาชน นักเรียน นักท่องเที่ยว ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งเป็นการแสดงสัญลักษณ์ถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสอบความพร้อม "ทางม้าลาย" การมอบนโยบายการปฏิบัติในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียน การทาสีปรับปรุงสภาพพื้นผิวทางม้าลาย กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง สถานีตำรวจภูธรเกษไชโย โรงเรียนวัดวงษ์ภาศณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ แขวงทางหลวงอ่างทอง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด สาขาอ่างทอง และภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง