คนกรุงเทพมหานครไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมานาน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ พวกเขาจะได้ไปเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 9 ปี อันเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 11 ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ สำหรับรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565 มีจำนวนทั้งหมด 29 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (สังกัด พรรคก้าวไกล) หมายเลข 2 พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 4 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (สังกัด พรรคประชาธิปัตย์) หมายเลข 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนา (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 9 นางสาววัชรี วรรณศรี (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 10 ดร.ศุภชัย ตินติคมน์ (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี (สังกัด ไทยสร้างไทย)หมายเลข 12 ดร.ประยูร ครองยศ (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ (ผู้สมัครอิสระ)หมายเลข 14 นายธเนตร วงษา (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที (ผู้สมัครอิสระ)หมายเลข 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ (ผู้สมัครอิสระ)หมายเลข 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ (ผู้สมัครอิสระ)หมายเลข 18 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ (ผู้สมัครอิสระ)หมายเลข 22 นายวรัญชัย โชคชนะ (ผู้สมัครอิสระ)หมายเลข 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์ (ผู้สมัครอิสระ)หมายเลข 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต (ผู้สมัครอิสระ) หมายเลข 25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (ผู้สมัครอิสระ)หมายเลข 26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ (ผู้สมัครอิสระ)หมายเลข 27 ดร.ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ (ผู้สมัครอิสระ)หมายเลข 29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม (สังกัด พรรคประชากรไทย)หมายเลข 30 นายพงศา ชูแนม (สังกัด พรรคกรีน) หมายเลข 31 นายวิทยา จังกอบพัฒนา (ผู้สมัครอิสร โดยหมายเลข 19 นายไกรเดช บุนนาค (ผู้สมัครอิสระ) และหมายเลข 28 นายสราวุธ เบญจกุล (ผู้สมัครอิสระ) นั้น ถูกตัดสิทธิ์ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 4,402,944 คน ใน 50 เขตเลือกตั้ง 6,817 หน่วยเลือกตั้ง 1,705,437 ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย 2,004,521 คน และหญิง 2,398,423 คน ก่อนเข้าคูหากาเบอร์ ขอยืมคำคมมาจาก ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ที่แนะว่าเลือกผู้ว่าฯ กทม. ให้พัฒนาเมืองหรือให้ทำการเมือง ? เป็นข้อคิดให้กับคนกรุงเทพฯ แต่หากเลือกคนที่เพื่อพัฒนาเมืองด้วย และพัฒนาการเมืองให้ดีขึ้นไปพร้อมกัน ก็จะได้สองเด้ง