วันที่ 14 พ.ค.65 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ทั้งในเรื่องการศึกษาความเหมาะสม การสำรวจ-ออกแบบ การขออนุญาตใช้พื้นที่ และการจัดหาที่ดิน โดยมีแผนการดำเนินงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2567–2569

สำหรับโครงการดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุน จำนวน 16.82 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน จำนวน 10,700 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด ให้ราษฎรสามารถทำการประมงเพื่อเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย

"ปัจจุบันจังหวัดระยอง มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่จะสามารถสนับสนุนด้านการเพาะปลูกได้ กระทรวงเกษตรฯ จึงมอบหมายให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะมีแนวทางที่จะพัฒนาทั้งในส่วนของแหล่งน้ำและท่อส่งน้ำ เพื่อให้สามารถสนับสนุนน้ำให้กับประชาชนและเกษตรกรชาวจังหวัดระยองได้มีน้ำกินน้ำใช้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าชดเชยที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนั้น จะชดเชยให้อย่างเป็นธรรม จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องในพื้นที่ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป"ดร.เฉลิมชัย กล่าว