เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 พ.ค.65 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมคณะลงพื้นที่ ณ วัดป่าดานวิเวก ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่วิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจสภาพพื้นที่วัดดานวิเวก ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพุทธสถานทรัพยากรแห่งชาติ โดยจะจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์บำรุงรักษาพื้นที่ป่าและพันธ์ุไม้หายากให้คงอยู่กับชาวบ้านและได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน