ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งจะนำมาใช้ในปี 2566-2570 ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติและกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรมุ่งเน้นในระยะ 5 ปีถัดไป คือปี 2566-2570 เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ มีสาระสำคัญ เช่น หลักการและแนวคิด 4 ประการ คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสามารถในการ "ล้มแล้ว ลุกไว" เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy : BCG) วัตถุประสงค์ คือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ "สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน" ขณะที่เป้าหมายหลักของการพัฒนามี 5 ประการ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และการเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ รายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 บาท โดยปี 2564 รายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ 7,097 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 227,000 บาท ดัชนีความก้าวหน้าของคนอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 0.7209 โดยปี 2563 อยู่ที่ 0.6501 ความแตกต่างของความเป็นอยู่หรือรายจ่าย ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ 10 และต่ำสุดร้อยละ 40 มีค่าต่ำกว่า 5 เท่า โดยปี 2562 มีค่าเท่ากับ 5.66 เท่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบเคียงกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกปกติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยปี 2561 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานลดลงร้อยละ 16 และดัชนีรวมสะท้อนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมีค่าไม่ต่ำกว่า 100 อย่างไรก็ตาม น่าสนใจเป้าหมายในการทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 300,000 บาท ใน 5ปี ซึ่งเมื่อหันมาดูตัวเลขข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละปีที่ผ่านมาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า ปี 2562 รายได้ต่อหัวคนไทยเท่ากับ 243,705 บาทต่อคนต่อปี ปี 2563 รายได้ต่อหัวคนไทย 224,962 บาทต่อคนต่อปี ปี 2564 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 232,176 บาทต่อคนต่อปี ขณะที่ประมาณการในปี 2565 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 244,838 บาทต่อคนต่อปี ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศอยู่ในช่วงของการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเต็มสูบ เมื่อดูตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยหลังจากเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ยิ่งถ้าเมื่อสถานบันเทิง ผับ บาร์ คืนชีพแล้ว บรรยากาศและชีวิตชีวาจะกลับคืนมาอีกครั้ง เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 อาจไม่ไกล ถึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียง หากไม่มีปัจจัยอื่นๆ มาสะดุด จากการเมืองภายในและการเมืองโลก