นายกสภา มทร.ล้านนา ทำหนังสือถึงสกอ.ช่วยแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เปิดเผยว่า ตนได้ทำหนังสือถึง ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ให้พิจารณาการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน มทร.ล้านนา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ความไม่ถูกต้องและปัญหาธรรมาภิบาล เกิดขึ้นใน มทร.ล้านนา ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยเสียงข้างน้อย ไม่อาจควบคุมสถานการณ์ความไม่ถูกต้องและแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ยังได้เกิดความขัดแย้งอาจารย์ผู้น้อยร้องเรียนว่าถูกกลั่นแกล้งจากผู้บริหาร ขณะที่ปัญหาหลักสูตรการเรียนการสอนของ มทร.ล้านนา ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลายหลักสูตร ส่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อนักศึกษาได้

"สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ ผมจะมาทำหน้าที่นายกสภาฯ คือ มทร.ล้านนา ได้เสนอเรื่องขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ล้านนา มายัง สกอ. ขณะเดียวกัน สกอ.ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ เพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ล้านนา ทาง สกอ.จึงได้มีหนังสือมายังสภา มทร.ล้านนา หลายฉบับเร่งรัดให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวให้ปรากฎโดยเร็ว ทำให้ยังไม่สามารถเสนอชื่อ ผศ.ประพัฒน์ เพื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ล้านนาได้"

นายกสภา มทร.ล้านนา กล่าวและว่า ส่วนที่มีข่าวว่าการแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องนั้น ขอยืนยันว่าสภา มทร.ล้านนา ได้ดำเนินการตามระเบียบอย่างถูกต้อง ตามข้อบังคับฯ โดยในการประชุมครั้งที่ 114(1/2561) วันที่ 5 ม.ค.2561 สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยมี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภา มทร.ล้านนา เป็นประธาน ตามที่ สกอ.มีหนังสือถึงสภาฯ เพื่อให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหลักนิติธรรมและหาข้อยุติโดยเร็วที่สุด โดยให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และมีการรับรองมติในวันที่ 2 ก.พ.61 โดยไม่มีผู้คัดค้าน หรือทำความเห็นแย้งแต่อย่างใด

ต่อมาในวันที่ 5 เม.ย.2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พินิติ ได้มารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ สภา มทร.ล้านนา ทราบว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำของ ผศ.ประพัฒน์ เข้าข่ายมีมูลกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 44 วรรคสอง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งตนและ รศ.ดร.พินิติ ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อ เลขาธิการ กกอ.แล้ว

นายกสภา มทร.ล้านนา กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 24 เม.ย.นี้ ผศ.ประพัฒน์จะครบวาระ 6 เดือน ในการรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ซึ่งกรรมการสภาฯ จำนวนหนึ่ง ได้ทำหนังสือมาถึงนายกสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยเสนอชื่อ ผศ.ประพัฒน์ ให้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ต่อไปจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าอธิการบดี มทร.ล้านนา แต่ตนคิดว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะยังมีคดีที่ ผศ.ประพัฒน์ ฟ้องสภาอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ได้ส่งข้อหารือให้ สกอ.แล้ว ก็ต้องรอ สกอ.ตอบกลับมาก่อน ซึ่งไม่ทราบว่าจะทันวันที่ 24 เม.ย.หรือไม่ ส่วนจะแก้ปัญหาอย่างไรต่อไปก็คงต้องหารือ สกอ. อย่างรอบด้าน เพราะมติ ครม.เมื่อวันที่ 27 มี.ค.25661 ก็ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วให้หน่วยงานราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้านดร.สุภัทร กล่าวว่า ปัญหาขณะนี้ สภา มทร.ล้านนา ได้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ซึ่งตนได้อ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และกำลังให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ต้องรอคำตอบจาก สกอ.เพราะอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนอธิการบดี เป็นของสภา มทร.ล้านนา แต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง

"การโหวตไม่ใช่สาระสำคัญ การทำงานของสภาฯ การโหวตอาจจะเป็นเรื่องสุดท้าย แต่เรื่องนี้ต้องใช้ดุลพินิจ ความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายและจริยธรรม ดังนั้นการโหวตหรือการยกมือจึงไม่ใช่เรื่องที่จะชนะ อย่างไรก็ตามการเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ นั้น จะต้องพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติให้รอบด้าน ต้องไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนใด ๆ ทั้งสิ้น"เลขาธิการ กกอ.กล่าว