การเคหะแห่งชาติร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กรคู่มิตรกับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ประธานกรรมการโรงงานไพ่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 รักษาการที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าวอีกด้วย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีนโยบายต้องการยกระดับให้รัฐวิสาหกิจได้มีความเข้มแข็งไปด้วยกัน (SOE Stronger Together) ด้วยการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ภายใต้ “โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กรคู่มิตร” โดยการเคหะแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งการเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวในกลุ่ม B จาก 14 รัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับเลือกให้เป็นองค์กรคู่มิตรกับ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อร่วมมือกันยกระดับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด พร้อมส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ (Collaboration) รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาประเทศ

การเคหะแห่งชาติจึงได้ร่วมกับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กรคู่มิตร ระหว่างการเคหะแห่งชาติและโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ขึ้น เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงาน พร้อมมุ่งเดินหน้าส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน รวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพและมีศักยภาพ ภายใต้แนวคิด Strategic partnership (ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์) ด้วยหลัก Sharing (การแลกเปลี่ยนร่วมกัน) Learning (การเรียนรู้ร่วมกัน) and Growth (เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ) รวมถึงการใช้กระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA เพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันกำหนด Roadmap การยกระดับด้านการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในในช่วง ปี 2561 – 2564 ได้แก่ สร้างฐาน (Foundation laying) ในปีแรก สานต่อ (improvement) ในปี 2562 ก่อมาตรฐาน (Standardization) ในปี 2563 และสร้างมูลค่า (Value creation) ในปี 2564 รวมทั้งยังได้จัดตั้งคณะทำงาน การกำหนดเป้าหมาย และการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อจัดทำแผนยกระดับการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายในระยะสั้นและระยะยาวร่วมกัน เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายและการดำเนินงานที่ชัดเจน ให้เกิดประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน