ครม.ตั้ง “สนธยา-อิทธิพล คุณปลื้ม”เป็นข้าราชการการเมือง พร้อมตั้ง “ประสงค์ พูนธเนศ”นั่งเก้าอี้ปลัดคลัง “เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส เป็นอธิบดีสรรพากร โยก “ทศพร สิริสัมพันธ์”เลขากพร.นั่งเก้าอี้เลขาสภาพัฒน์

วันที่ 17 เม.ย.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังข์จันทน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดยแต่งตั้งนายสนธยา คุณปลื้ม หัวหน้าพรรคพลังชล ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นอกจากนั้น ครม.ยังมีมติแต่งตั้งนายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี และ นายสันติ กีระนันท์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายก โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปีนับแต่วันที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ ครม.ยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง แทนตำแหน่งที่ว่าง นอกจากนั้นมีการโอนนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร โอนนายประภาศ คงเอียด ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตแหน่ง ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นส.ชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่โปรดเกล้าฯ

พ.อ.ทักษดา กล่าวอีกว่า ครม.ยังเห็นชอบให้โอนนายทศพร สิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ เสนอ และโอนนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการกฤษฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งเลขธิการ ก.พ.ร. ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ