นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เป็นประธานกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นำเสนอ เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง เนื่องจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฯ ดังนั้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 กำหนดว่า “ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจำนวน 7 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งครม.แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน ด้านสื่อสารมวลชน ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกฎหมาย และด้านการประเมินผล

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลนั้นตามพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 มาตรา 35 กำหนดให้ทำหน้าที่ประเมินผลด้านนโยบายและการกำหนดกิจกรรมของกองทุนฯ และทำหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบปี