นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สสวท. ได้จัดการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “GLOBE Student Research Competition 2018” ระหว่างวันที่ 28 – 30  มี.ค. ที่ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางพรพรรณ กล่าวว่า ทาง สสวท.ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก (ดิน น้ำ บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน) ในการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และยั่งยืน โดยผู้ชนะเลิศการวิจัยจะได้ร่วมลุ้นรับเงินรางวัลในผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกรวมเป็นจำนวนกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับโอกาสเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ GLOBE Student Exchange Program และได้เข้าร่วมกิจกรรม Regional GLOBE Learning Expedition (RGLE) ณ ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
 

นางพรพรรณ กล่าวอีกว่า สำหรับงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ทีมที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาได้แก่ โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์ ผลงานเรื่อง สมบัติดินและการเจริญเติบโตของพริก ,ระดับมัธยมต้นได้แก่ ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผลงานเรื่อง การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อจำนวนประชากรและการตอบสนองของปลาตีนบริเวณชายเลนอ่าวไทยตอนบน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ทีมจากโรงเรียนดอนจานวิทยาคม ผลงานเรื่อง ศึกษาภาวะเสี่ยงการระบาดของไข้เลือดออกในเขตอ.ดอนจาน

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น จากผลงานเรื่อง ผลของการใช้ธัญพืชเป็นวัสดุคลุมดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นโป๊ยเซียนในกระถางประหยัดน้ำ , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทีมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล โปสเตอร์ดีเด่น จากผลงานเรื่อง การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผงแทนนินจากเปลือกเงาะ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสงวนหญิง ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น  จากผลงานเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุปลุกพืชจากกาแฟที่เหมาะสมต่อการใช้แทนดินปลูก.