แม่ฮ่องสอน : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ ก.อบตจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการประชุมครั้งที่ 5/2560เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม2560มีมติพิจารณาในประเด็นกรณีหน่วยงานกลางรับผิดชอบการสอบแข่งขันของอบต.ทั้ง 8 แห่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบและคณะกรรมการออกข้อสอบและดำเนินการข้อสอบและดำเนินการออกข้อสอบไม่เป็นไปตามบันทึกตกลงจ้าง ของอบต.ทั้ง 8 แห่งและไม่เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันพ. ศ. 2558กรณีดังกล่าวอบต.ทั้ง 8 แห่งจะพิจารณายกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบลและมีคำสั่งให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งออกจากราชการโดยพลันได้หรือไม่รวมทั้ง ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะต้องพิจารณาทบทวนและมีมติเพิกถอนมติทุกครั้งที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบลของอบต.ทั้ง 8 แห่งจึงมีมติให้หารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ

ล่าสุดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้พิจารณาข้อหารือของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วมีความเห็นโดยสรุปดังนี้ เมื่อปรากฏว่าขั้นตอนของการจัดสอบแข่งขันมีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบบางรายเป็นกรรมการจัดทำข้อสอบและกรรมการออกข้อสอบในแต่ละวิชามีจำนวนน้อยกว่า 5 เท่าของจำนวนข้อใช้ในการสอบ ซึ่งเป็นข้อบกพร่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างอบต.ทั้ง 8 แห่งและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดังนั้นการจะนำข้อบกพร่องดังกล่าวมาเป็นเหตุเพิกถอนย่อมต้องคำนึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้นั้นเสียหายเกินควรแก่กรณีย่อมไม่เป็นการถูกต้อง ซึ่งเทียบเคียงได้กับหลักกฎหมายในมาตรา 51วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 ประกอบกับขณะที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้ง ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่ได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้มาแล้วถึง 9 เดือนเสร็จโดยมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จำนวน 471 รายและอบต.ทั้ง 8 แห่งได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้บางส่วนเป็นพนักงานส่วนตําบลและรับรองบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้บางรายเพื่อให้มีการโอนเปลี่ยนสายงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้วรวมทั้งสองกรณีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 รายรวมถึงยังอาจมีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่โอนเปลี่ยนสายงานไปแล้วนั้นอีกด้วยเหตุนี้การจะเพิกถอนประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมดย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลผู้สุจริตอบต.ทั้ง 8 แห่งจึงไม่อาจเพิกถอนประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้

อนึ่งในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่ามีการตรวจสอบการทุจริตในการแข่งขันโดยมีบุคคลผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวอบต.ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้นั้นย่อมมีอำนาจที่จะเพิกถอนบัญชีรายชื่อผู้นั้นเป็นการเฉพาะรายและหากผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลหรือได้โอนเปลี่ยนสายงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้วอบต.ที่จะบรรจุและแต่งตั้งหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับโอนเปลี่ยนสายงานย่อมมีอำนาจที่จะมีคำสั่งเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งหรือการโอนเปลี่ยนสายงานนั้นเป็นการเฉพาะรายได้เช่นกัน
++++++++++++++