กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยความสำเร็จ โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจำนวน 36 จังหวัด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 221 คน และภายในปี 2562 คาดหวังจะเปิดศูนย์ช่วยเหลือฯ ให้ครบทั่วประเทศ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 250 คน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ในปี 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการฯ ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวน 10 จังหวัด ซึ่งได้รับผลรับดีเกินคาดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และในปี 2561 จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอีก 15 พื้นที่ ใน 12 จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและคำแนะในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และจัดทำคลิปบทบาทหน้าที่ของกองมาตรฐานฯ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการเตือนภัยนักท่องเที่ยวจำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน และอังกฤษ เพื่อแจกจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความเข้าใจและรู้วิธีการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่าง มีความสุขและปลอดภัย

นายพงษ์ภาณุ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในปี 2560 สร้างรายได้รวมได้ที่ 2.76 ล้านล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วน 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 35.3 ล้านคน และรายได้จากคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) 9.5 แสนล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ และครองสัดส่วนมากถึงเกือบ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ยังคาดการณ์ด้วยว่าปี 2561 นี้จะเป็นปีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต้องเผชิญความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะการแข่งขันจากหลายๆ ประเทศที่ให้ความสำคัญกับการทำตลาดท่องเที่ยวมากขึ้น รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และไม่ปลอดภัยจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยึดหลักแนวคิด 3 ป. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้แก่ ประชาสัมพันธ์-ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยวหรือถูกหลอกลวง

ป้องกันภัย-ให้คำแนะนำ จากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ปกป้อง-ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว และบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการหลอกลวง หรือเป็นผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องการดำเนินคดี กรณีที่ต้องมีการขึ้นศาล

สิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เมื่อประสบเหตุทางการท่องเที่ยว คือ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ TAC : Tourist Assistance Center ในปี 2561 ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นใน 30 จังหวัด ประกอบด้วยภาคเหนือ 8 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง ภาคตะวันออก 5 แห่งภาคตะวันตก 2 แห่ง และภาคใต้ 6 แห่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและสามารถสื่อสารภาษาต่างๆ ได้ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอาหรับ เป็นต้น และในปีงบประมาณ 2562 จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ Call Center (สุวรรณภูมิ) (66) 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง