กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายมุ่งพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ เพื่อเป็นตัวแทนส่งผ่านนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแกนหลักของการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นและประสานความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้ตรงกับเป้าหมายและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมมือกับหอการค้าไทย จัดทำ “โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด และสหกรณ์ในระดับพื้นที่ ตามแนวทางประชารัฐ ในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ ยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก พัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรให้มีความทันสมัย ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง มีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 118 แห่ง ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ จำนวน 51 แห่ง ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย สหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า 30 แห่ง จากผลการดำเนินงานดังกล่าว จึงเห็นว่า ในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรแนวทางหนึ่งที่น่าจะใช้เพื่อพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรและสมาชิกให้สามารถผลิตสินค้าทีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ภายใต้ “โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร” เช่นเดียวกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง นำโดย นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง ได้ขับเคลื่อน “โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร” โดยพัฒนายกระดับสินค้ากาแฟของขบวนการสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมประชุมหารือ นายธีระพล ชลิศราพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระนอง และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้เริ่มดำเนินการ โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่ปี 2559 ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระนอง และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด โดยที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการและการตลาด และได้ดำเนินการต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับสหกรณ์ฯ และสมาชิกให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งเสริมช่องทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสหกรณ์ ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดระนองและ ธ.ก.ส.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนสินค้าของสหกรณ์ โดยเฉพาะ “กาแฟ” และสร้างเอกลักษณ์กาแฟโรบัสต้าของจังหวัดระนอง “คนระนอง กินกาแฟระนอง” ซึ่งได้มีการแนะนำช่องทางการตลาดให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด และร่วมกันผลักดันสินค้าของสหกรณ์สู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งพื้นที่หน้าร้านในจังหวัดเกาะสอง ประเทศพม่า ให้สหกรณ์นำสินค้าไปวางและจัดบูธประชาสัมพันธ์สินค้า ซึ่งได้กำหนดแผนการตลาดโดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กาแฟสำเร็จรูป (3 in 1) ภายใต้ชื่อ “แร่นองกาแฟ” ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด ไปยังจังหวัดเกาะสอง ประเทศพม่า ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 นี้