วันที่ 28 ม.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน 29 ราย มาจากการสัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 16 ราย อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย 4 ราย สัมผัสในครอบครัว 2 ครอบครัว 4 ราย สัมผัสผู้ป่วยในที่ทำงาน 1 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 4 ราย

โดยพบในพื้นที่

-อ.แม่สาย 25 ราย (ต.เวียงพางคำ 7 ราย, ต.แม่สาย 6 ราย, ต.โป่งผา 4 ราย, ต.ศรีเมืองชุม 3 ราย, เกาะช้าง 2 ราย, ต.โป่งงาม 2 ราย, ต.บ้านด้าย 1 ราย)

-อ.เชียงแสน 2 ราย (ต.ศรีดอนมูล 2 ราย)

-อ.เมืองเชียงราย 1 ราย (ต.รอบเวียง 1 ราย)

-อ.พาน 1 ราย (ต.ทรายขาว 1 ราย)

ทั้งนี้ พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม 167 ราย (3 อันดับสูงสุด อ.เมือง 96 ราย อ.แม่ฟ้าหลวง 39 ราย อ.พาน 13 ราย) จากต่างจังหวัด 2 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) ในจังหวัด 768 ราย ต่างจังหวัด 78 ราย รวม 846 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 4,171 ราย ต่างจังหวัด 19 ราย รวม 4,190 ราย

ด้านการรักษา ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 28 ราย กำลังรักษา 349 ราย รักษาหายสะสม 491 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 144 ราย กำลังรักษา 1,559 ราย รักษาหายสะสม 2,631 ราย

เสียชีวิตยอดสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) (RT-PCR) 6 ราย (ATK) 0 ราย