วันที่ 27 ม.ค.65 แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ พบจำนวน 17 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 14 ราย ติดเชื้อจากที่อื่น 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 894 ราย ผลการตรวจด้วย ATK เป็นบวก 72 ราย จากผลตรวจ 1,065 ราย

ทั้งนี้ จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 2 ราย อำเภอปะเหลียน 2 ราย อำเภอเมืองตรัง 10 ราย อำเภอห้วยยอด 1 รายแบ่งเป็นสัมผัสร่วมบ้าน 8 ราย สัมผัสในชุมชน 7 ราย พูดคุยโดยไม่สวมแมส 2 ราย ในวันนี้ มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง เข็มที่1 จำนวน 491,685 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.83 ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 468,251 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.12 ฉีดเข็มที่ 3 จำนวน 114,032 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.05 จากประชากร 631,755 ราย

สำหรับการฉีดวัคซีนในเด็กที่มีอายุ 5- 11 ปี ซึ่งหากได้รับวัคซีนแล้วจะดำเนินการกระจายวัคซีนออกไปฉีดให้แก่เด็กที่มีโรคประจำตัวเป็นอันดับแรก เพื่อลดความรุนแรงจาการติดเชื้อโควิด 19 ในส่วนของอาการที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนของเด็กในขณะนี้มีเด็กที่มีข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อย ซึ่งให้ผู้ปกครองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ ประกอบการตัดสินใจก่อนให้บุตรหลานได้รับการฉีดวัคซีน