เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 ที่สำนักจัดการทรัพยากรและป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายชีพ สุกสี รองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ ผ่าน นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรและป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรณีสภาเทศบาลเมืองหัวหินได้รับหนังสือจาก เอกชน 2 บริษัท ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้(เขาตะเกียบ) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 เพื่อจัดทำสถานพักผ่อนหย่อนใจและที่เกี่ยวเนื่องเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา และเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา

ซึ่งทางสภาเทศบาลเมืองหัวหินขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ที่ทาง 2 บริษัทนี้ได้ยื่นคำขอฯเพื่อนำเข้าสภาคือบริเวณเขาตะเกียบ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองหัวหินมาช้านานเป็นป่าไม้ในเมืองที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของลิงแสมและสัตว์ป่าอื่นๆร่วม 3,000 ตัว เป็นพื้นที่ประชาชนสัญจรใช้ประโยชน์ร่วมกันมาช้านานและยังเป็นที่ตั้งของวัดเขาตะเกียบและหน่วยราชการอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ของป่าไม้ที่จะขอเข้าทำประโยชน์ได้เลย

ที่ผ่านมาเมื่อปี 2559 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ได้เคยยื่นเรื่องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯในพี่นที่เขาตะเกียบจำนวน 31 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา และสภาเทศบาลฯมีมติไม่เห็นชอบที่จะให้ใช้ แต่บริษัทกลับได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตทำประโยชน์ในป่าเล่มที่ 021 ฉบับที่ 09 ลงวันที่ 21 ก.พ.2560 ระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 20 ก.พ.63 ปัจจุบันหมดอายุแล้ว ที่ผ่านมาสภาเทศบาลฯได้ยื่นหนังสือคัดค้านและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงสัญญาเช่าที่ได้ไปแก่อธิบดีกรมป่าไม้คนเก่า พร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบกรณีมีการนำรถแม๊คโครเข้าไปไถปรับ ถมดินบนเขาตะเกียบ ต่อมาสำนักจัดการทรัพยากรและป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้ออกหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าของบริษัทดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯอุทธรณ์คำสั่งฯ ต่อมาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวสภาเทศบาลเมืองหัวหินอันประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน (สท.) จำนวน 18 คน ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาให้บริษัทฯผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ว่ามีสิทธิในการใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้หรือไม่ เพราะพื้นที่ป่าไม้เขาตะเกียบเป็นพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตได้เลย อีกทั้งยังทับซ้อนทางขึ้นลงที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะขึ้นไปเยี่ยมชมบนเขาตะเกียบ และพื้นที่ทับซ้อนของชาวบ้านจำนวน 53 รายที่อาศัยพักพิงมาช้านานซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้

นายอุดม กล่าวว่า การยื่นหนังสือถึงกรมป่าไม้ในครั้งนี้เพื่อให้ทางกรมป่าไม้ได้พิจารณาบริษัทเอกชนเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เขาตะเกียบ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่คัดค้านไม่เห็นด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะนำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหินในวันที่ 4 ก.พ.นี้ และเชื่อว่า สท.ทั้งหมดจะคัดค้านอย่างแน่นอน
+++++++++