มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. For IT – Smart Program รุ่นที่ 13 กลุ่มวิชาเอกการตลาด และ Visionary Leaders รุ่นที่ 17 กลุ่มวิชาเอกการจัดการ มุ่งเน้นการเรียนการสอนจากประสบการณ์จริง ผสมผสานด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการ-การตลาด และมีความรู้คู่คุณธรรมออกสู่ตลาดโลก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For IT – Smart Program) รุ่นที่ 13 กลุ่มวิชาเอกการตลาด เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น. และโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders) รุ่นที่ 17 กลุ่มวิชาเอกการจัดการ เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น. โดยทั้ง 2 หลักสูตร เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course จำนวน 40 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) หลักสูตร 2 ปี คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ศึกษาดูงานในประเทศ หรือต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561 โดยโครงการ M.B.A. For IT – Smart Program รุ่นที่ 13 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.3m-it.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) โทร. 0-2310-8588 , 087-591-1401 และโครงการ Visionary Leaders รุ่นที่ 17 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.vl.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 708 โทร.0-2310-8900 , 081-645-7865