หลายคนคงเคยได้ยินมาตลอดว่าชาวนาไทย คือกระดูกสันหลังของชาติ ซึ่งในปัจจุบันอาชีพเกษตรกรยังคงเป็นอาชีพหลักของคนไทย กรมการข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานหลักที่พัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ เป็นองค์กรหลักในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง ทันเวลา และพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้มีคุณภาพดี ยั่งยืนตลอดไป ทั้งนี้ได้มีการสนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกรและมีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากกว่าปีละ 2,000 ตัน นายบรรเทิง ทีหอคำ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีการรวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 มีสมาชิก 39 ราย มีพื้นที่การปลูกข้าว 592 ไร่ มุ่งเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ 4 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ กข6 พันธุ์ กข18 พันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวเหนียวดำ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป ในราคา 21–22 บาทต่อกิโลกรัม รวมถึงการจำหน่ายในชุมชน และบางส่วนเก็บไว้บริโภคภายในครัวเรือน ทั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ยังได้รับงบประมาณสนับสนุน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 3,000,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ รถไถนา จำนวน 2 คัน และรถเกี่ยวข้าว จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต จากเดิมที่จำเป็นต้องเช่ารถไถนาเป็นจำนวนเงิน 250 บาทต่อไร่ และรถเกี่ยวข้าวเป็นจำนวนเงิน 600 บาทต่อไร่ รวมเป็นมูลค่าจำนวน 507,200 บาท/ปี ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนที่สูงและต้องสูญเสียทุกฤดูการผลิต นอกจากนี้นักวิชาการเกษตรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ยังได้ถ่ายทอดความรู้ในด้านของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรอีกด้วย เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ถูกวิธี การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับดินและการใส่ที่ถูกช่วงเวลา การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว การดูแลและการกำจัดพันธุ์ปนและวัชพืช เป็นต้น กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ได้เพิ่มมูลค่าข้าวในส่วนที่นอกเหนือจากการจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์แล้ว ยังได้นำข้าวมาแปรรูปเป็นข้าวสาร บรรจุถุงสุญญากาศ จำหน่ายถุงละ 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 50 บาท โดยมีช่องทางในการจำหน่ายตามงาน EVENT ต่างๆ และในอนาคตจะมีการจำหน่ายผ่านทางโซเชียลมีเดีย แอพพลิเคชั่น Facebook Fanpage และ แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์อีกทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ยังได้รับรางวัลในการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2563/64 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และโล่รางวัลพร้อมเงินสด จำนวน 90,000 บาท จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการผลิตข้าวคุณภาพต่อไป.