เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องจัดสัมมนา มหาชัย กรีน บูทีค ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร นางสาวพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สมุทรสาคร นายสัมฤทธิ์ ใจดี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สทก จ.สมุทรสาคร และนายเกษมศักดิ์ ยุติ ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมเสวนาเรื่องการส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นเพื่อผลักดันสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่จังหวัดสมุทรสาคร โดยเน้นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนให้ออกมาเป็นรูปแบบอาหารเฉพาะถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาลองลิ้มชิมรสชาติความอร่อย ความแปลกใหม่ และความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ถิ่นแต่ละแห่ง จากนั้นนางสาวพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้ลงนามความร่วมมือในการส่งมอบหลักสูตร “สูตรอาหารถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร” พร้อมชมสาธิตการทำอาหารถิ่นเมนูเด่น 3 อำเภอ เช่น น้ำพริกปลาทู , หมูสามชั้นผัดกะปิ และ หมูตุ๋นลำไย เป็นต้น ในการนี้ก็มีนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร และผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่ง การทำ MOU เพื่อส่งมอบหลักสูตร “สูตรอาหารถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร” ระหว่าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กับ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร นี้ ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรดังกล่าว จากโครงการเชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว เชิงอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่นให้กับทาง วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา สำหรับการเรียนการสอนการทำอาหารให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจในจังหวัดสมุทรสาคร สู่การพัฒนาอาชีพไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นางสาวพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา(สทก) จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การส่งมอบหลักสูตร “สูตรอาหารถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร” เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเชฟชุมชน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สูตรอาหารถิ่นของจังหวัด สมุทรสาคร และมอบหลักสูตรฯ ให้แก่สถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่มีการเรียนการสอนด้านการ ทำอาหารเพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาของสถาบันนั้นๆ ต่อไป โดยหลักสูตรฯนี้ เกิดจากการบูรณาการ ร่วมกันของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการออกแบบและจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชฟชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตรอาหารถิ่น หลักสูตรอาหารไทย และ หลักสูตรเครื่องดื่มไทยสำหรับนักท่องเที่ยว โดยได้มีการจัดอบรมเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทั้ง 3 อำเภอ ขณะที่ นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กล่าวว่า หลักสูตร “สูตรอาหารถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร” ที่จัดขึ้นนี้ ถือว่ามีสำคัญต่อวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างยิ่ง อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นเรื่องของอาหาร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ ของจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นอย่างดี ดังนั้น “สูตรอาหารถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร” จึงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สำหรับการเรียนการสอนการทำอาหารพื้นถิ่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจในจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์เรียนรู้โดยตรงในการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ ต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับแนวทางตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill / Upskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤติการระบาดของ โควิด-19 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะใหม่ (Reskill) และ พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดโควิด 19 ภายใต้แนวคิด “เสริมทักษะ สร้างคน เพิ่มโอกาสสร้างงาน” อีกด้วย