สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพิ่มคมคิดกับกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปี ภายใต้แนวคิด “Redesigning Future Education การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต” วันที่ 16 - 17 มกราคม 2565 ชมได้ที่เฟซบุ๊ก IPST Thailand และยูทูบ IPST Channel วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09:00 - 10:30 น. แบ่งปันเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ กับ ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณครูปุณยาพร ผิวขำ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คุณครูสุธิพงษ์ ใจแก้วและนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห์ คุณครูจีรภัทร์ สุกางโฮง โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ดร.พศิน มนูรังษี Senior Research Scientist บริษัท Google อดีตผู้แทนประเทศไทย เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการและเหรียญทองคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ เวลา 10.30 -12.00 เสวนาวิชาการเรื่อง ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในภาคการศึกษา โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย คุณสลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติก์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณไพรัช ชัยชาญ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เวลา 13.00 – 14.30 น. เสวนาวิชาการเรื่อง ทิศทางการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษในยุค 4.0 พบกับดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฏ รองประธานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจเทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สสวท. เวลา 14.30 – 16.00 น. พลาดไม่ได้กับเสวนาวิชาการ หัวข้อ สมรรถนะที่สำคัญสำหรับอนาคต โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชมออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊ก IPST Thailand และยูทูบ IPST Channel