สัปดาหวิจารณ์สัปดาห์นี้ สยามรัฐพามาฟังบทวิเคราะห์การเมืองไทยปี 2565 กับ ยุทธพร อิสรชัย รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช