นายวรวุฒิ ทองทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนได้แถลงนโยบายต่อสภา อบต.เขื่องคำ ในการขับเคลื่อนในการพัฒนาตำบลให้พี่น้องประชาชนตำบลเขื่องคำมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขโดยได้แถลงนโยบายไว้ 8ด้านรวม77แผนงานประกอบด้วย 1.นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 14แผนงาน 2.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 8 แผนงาน 3.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 10 แผนงาน 4.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม จำนวน 7 แผนงาน 5.นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว จำนวน 17 แผนงาน 6.นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร จำนวน 6 แผนงาน 7.นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6แผนงาน และ 8.นโยบายด้านการเกษตร จำนวน 9 แผนงาน ซึ่งในช่วงเวลา4ปีต่อจากนี้ไป จะมุ่งบริหารราชการของ อบต.เขื่องคำ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขต อบต.เขื่องคำเป็นสำคัญ