เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 41 ปี ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต มูลนิธิวิภาวดีรังสิต ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “วันวิภาวดี” ประจำปี 2561 เพื่อสดุดีและบำเพ็ญกุศลถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ลานพระอนุสาวรีย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี