พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดงาน KICK OFF จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส” เพื่อขับเคลื่อน แม่แจ่มโมเดลพลัสสู่การปฏิบัติการร่วมกันของทุกฝ่าย และเปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร” ในพื้นที่ ต.บ้านทับ ขยายผลไปในพื้นที่ 7 ตำบลให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์เรียนรู้ไผ่ตำบลบ้านทับ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวว่า จากแนวทางการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลภายใต้สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า จนนำมาสู่การหยุดยั้งบุกรุกพื้นที่ป่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาพร้อมกับดำเนินการจัดระเบียบที่ดิน–ป่าไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับระบบการผลิตของเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในที่ดินทำกิน ที่สำคัญลดการปลูกข้าวโพด สร้างป่า สร้างรายได้ ในปี พ.ศ. 2560 จนก่อเกิดคำว่า “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนการทำงานอยู่ 6 เรื่องหลักๆ คือ 1) สิทธิ สิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ที่ดินทำกิน โดยการดำเนินการขอใช้พื้นที่ตามมาตรา 19 และสิทธิตามกฎหมายและนโยบายกรมป่าไม้ และ กรรมการปฏิรูป กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2) การผลิตสินค้า การตลาด การลงทุน 3) อาชีพ เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพักชำระหนี้ 4) การจัดการทรัพยากร 5) การพัฒนากลไก กลุ่ม องค์กรเครือข่าย และ 6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

“ซึ่งการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ “แม่แจ่มโมเดล” ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชน ทำให้อำเภอแม่แจ่มสามารถเปลี่ยนจากพื้นที่ลำดับต้น ๆ เกิดค่าจุดความร้อนมากที่สุดเกือบทุกปี มาเป็นพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนน้อยที่สุดในช่วง 60 วันอันตรายของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2559 ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างสำคัญของกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สามารถจัดกลไกความร่วมมือในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งได้ยกระดับเป็น “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ที่ยกระดับจากการแก้ไขปัญหาวิกฤติเฉพาะหน้าซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาไฟป่าหมอกควัน ไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่จะตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง” พลเอกสุรศักดิ์ กล่าว

ด้านนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ได้ดำเนินงานในพื้นที่แม่แจ่มมาอย่างต่อเนื่อง จนนำมาสู่การจัดทำแผนงานและโรดเมปการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส และเพื่อให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง สู่แนวทางสร้างป่า สร้างรายได้ ทุกภาคส่วน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “KICK OFF จากแผนสู่การขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมรับทราบนโยบายต่อทิศทางการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส มอบกล้าไผ่และกาแฟแก่เกษตรกรและผู้นำชุมชน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงาน รวมทั้งมีการลงนามเพิ่มเติม “บันทึกเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้แทนชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เข้าร่วมกว่า 400 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีของทุกฝ่าย และพร้อมร่วมขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป