นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ที่ประชุมได้ชี้แจงถึงนโยบายขับเคลื่อนการทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่ภาคการปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 งบประมาณปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ในส่วนของโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน โครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ถนนยางพาราแอสฟัสตกคอนกรีต) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและข้อมูลสำมะโนที่ดินด้านการเกษตรรายเเปลง (Big Data) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรผสมผสาน และที่ประชุมได้หารือถึงกรอบวงเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้แก่ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 50,000 บ่อ การพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 300,000 ไร่ รวมถึงการจัดงานวันดินโลกปี 2561

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ทั้งนี้ สำหรับนโยบายไทยนิยม 10 ข้อนั้น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรง ได้แก่ ข้อ 3 ชุมชนอยู่ดีมีสุข (ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร) และข้อ 10 งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน โดยในแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (งบประจำปี+งบต่อเนื่องผูกพัน) ที่มีเป้าหมายเป็นพื้นทีดำเนินการ/เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ใช้เป็นข้อมูลปรับทุกข์ผูกมิตรและสัญญาประชาคมของทีมปฏิบัติการไทยนิยมตำบล (ช่วง 21 ก.พ.-10 เม.ย.61) ซึ่งหน่วยงาน Funtion ส่วนกลาง ที่ได้โอนงบประมาณปี 2561 ลงจังหวัด สามารถกำกับ แนะนำ ติดตามจังหวัดในสังกัด Function และ สนง.กษ.จังหวัด/สป.กษ.อำนวยการประสานจัดส่งชุดข้อมูลกระทรวงเกษตรฯ ดังกล่าว กระจายลงระดับอำเภอและระดับตำบล และสนง.เกษตรจังหวัด(CO) นำไปใช้ในทีมปฏิบัติการจังหวัด/อำเภอ/ตำบลด้านเกษตร(OT) ค่ะ และคาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ ใช้เวลาช่วงต่อจากนี้ก่อนถึงวันที่ 21 ก.พ.61(วันเริ่ม Kick off) เตรียมการด้านวิธีการและชุดข้อมูลที่มีงบประมาณอยู่แล้วกับความต้องการใหม่ของพื้นที่ชุมชน/ตำบล (Bottom-Up)