ภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย ณัฎฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครูที่ปรึกษารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาปลาย โครงงาน ‘Synthesis Purification of ESTER by Microscale’ (ที่ 4 จากขวา) และ สุดา ธนพิบูลกุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ครูที่ปรึกษารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงงาน 'การกลั่น' (ที่ 3 จากซ้าย)

เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2018 หรือ PACCON 2018 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการห้องเรียนเคมีดาว (DOW-CST Award 2017) ซึ่งจัดโดย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ทั้งนี้การประชุมวิชาการ PACCON 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้แนวคิด “เคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Chemistry Toward a Sustainable Future)” ภายในงานได้รับเกียรติจาก นักวิทยาศาสตร์ผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีมาเป็นวิทยากรรับเชิญ รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์เคมีแขนงต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มาเข้าร่วมกว่า 55 ท่าน เพื่อให้นักอุตสาหกรรม อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านเคมีของไทยได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้บนเวทีระดับนานาชาติแห่งนี้