การนำมิติวัฒนธรรมเชิงกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเสริมสร้างพหุสังคม โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนาให้เกิดสันติสุข
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า วธ.มีแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา จากสำนักงบประมาณกว่า 111 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานในสังกัดวธ.จัดทำโครงการตามแผนบูรณาการฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านกรมการศาสนาจัดกิจกรรมสร้างชุมชนศรัทธา(กัมปงตักวา) ตามโครงการประชารัฐ จัดกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 244 หมู่บ้าน กรมศิลปากรจัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน การบูรณะอุโบสถวัดเกาะสวาด บูรณะโบราณสถานศาลาการเปรียญวัดปทุมวารี วัดปิบผลิวัน(วัดตะปัง) การศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ 7 แห่ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ส่วนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้
นอกจากนี้กิจกรรมหลากหลาย เช่น อาสาสมัครวัฒนธรรม วัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนใต้ รักษ์บ้านเกิด ค่ายเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นยะลา วิถีถิ่นตานี วิถีอาเซียน ถนนสายวัฒนธรรม ค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม กิจกรรมขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรม

“การจัดกิจกรรมจะเน้นความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ไม่มองข้ามประเพณีหรือวัฒนธรรมชุมชนเล็กๆ เชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาซึ่งเป็นรากฐานของชาวบ้าน อย่างงาน Melayu day @Yala ประจำปี 2561 วธ.ร่วมกับเทศบาลนครยะลา และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จัดที่โรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อย่างไรก็ดีได้เน้นย้ำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ชายแดนใต้ เน้นเรื่องการส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของทุกเชื้อชาติ ศาสนา เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญ เพราะจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างมิตรไมตรี สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันด้วย” ปลัดวธ.กล่าว