ลานบ้านกลางเมือง / บูรพา โชติช่วง

"ฟื้นชีวิตประณีตศิลป์ราชสำนัก
ยลนิทรรศการฯหมู่พระวิมาน วังหน้า"

พิพิธภัณฑ์นอกจากเป็นคลังเก็บสิ่งของเก่าที่มีคุณค่า โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฯลฯ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ได้ศึกษาผ่านรูปแบบนิทรรศการที่นำมาจัดแสดง
อย่างช่วงนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นำเอางานประณีตศิลป์ของราชสำนักในอดีตมาฟื้นชีวิต ผ่านรูปแบบนิทรรศการถาวร พร้อมกับเป็นการเปิดห้องจัดแสดงใหม่ในหมู่พระวิมาน ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดง เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชาติ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้นำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจผ่านการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ

นิทรรศการประณีตศิลป์ของราชสำนักในอดีตภายในห้องหมู่พระวิมาน จัดแสดง 4 ห้อง ได้แก่ ห้องอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ ณ พระที่นั่งอุตราภิมุข เป็นห้องจัดแสดงผ้าและเครื่องแต่งกายที่แสดงราชอิสริยยศยศของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนัก และแสดงยศถาบรรดาศักดิ์ของขุนนางและบุคคลชั้นสูง รวมถึงผ้าและเครื่องประดับที่เกี่ยวเนื่องกับผ้า แสดงฐานันดรทางสังคมอย่างหลากหลาย

ห้องโลหศิลป์ ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม ณ พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข จัดแสดงศิลปวัตถุเครื่องโลหะของไทย ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคผ่านรูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอย สื่อถึงค่านิยม คติความเชื่อ และธรรมเนียมประเพณีของแต่ละสมัย อาทิ เตียบเงิน สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 – 25 กล่องทองคำลงยาประดับเพชรของราชสกุล “เพ็ญพัฒน์”

ห้องนาฏดุริยางค์ มหรสพและการละเล่นของหลวง ณ พระที่นั่งทักษิณาภิมุข จัดแสดงศิลปวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับนาฏศิลป์ชั้นสูงในราชสำนักไทย ไม่ว่าจะเป็นศิราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ พัสตราภรณ์ และเครื่องดนตรี ตลอดจนมหรสพหลวง หรือการละเล่นของหลวง เช่น โขน หุ่น หนังใหญ่ ระเบง โมงครุ่ม และกุลาตีไม้ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นมรดกภูมิปัญญาที่บรรพชนได้สั่งสมและสืบทอดจวบจนปัจจุบัน

และห้องศัสตราวุธ ศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม ณ พระที่นั่งบูรพาภิมุข นำเสนอเรื่องราวของอาวุธโบราณแบบต่างๆ
ผู้ที่สนใจนิทรรศการฯ โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดเข้าชมทุกวันอังคาร–วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์ อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น.
ฟื้นชีวิตประณีตศิลป์ราชสำนัก ยลนิทรรศการฯในหมู่พระวิมาน วังหน้า