สัมภาษณ์ ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บันทึกเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbRyIvd-l7RQIss8p6RIO7QSjbfa3If3V

1. สถานการณ์แรงงานไทย https://youtu.be/OvR27MYuzaU
2. อุตสาหกรรม 4.0 vs. ไทยแลนด์ 4.0 https://youtu.be/VRAlmABXOs4
3. แรงงานต่างด้าวแย่งงานคนไทย !? https://youtu.be/E-iMKr5e2kE
4. ปัญหาเรื่องค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ https://youtu.be/KMGzHCq8tdc
5. ผลกระทบต่อการพัฒนาแรงงานจากสถานการณ์ทางการเมือง https://youtu.be/fXddjpnklbY