“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับกลุ่มอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการจะขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลจริง

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล จึงมีความจำเป็นต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่เศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ชุมชน เพื่อขยายไปสู่การนำเงินตราเข้าประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สนองนโยบายดังกล่าว มีการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารในชุมชนให้ได้มาตรฐาน Primary GMP และ GMP รวมถึงเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนคิดค้นนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

“ผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยงานของ อย. ในส่วนภารกิจการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามมาตรฐาน Primary GMP ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมา อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านชุมชนที่ได้มาตรฐานให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชนอื่น ๆ มาโดยตลอด” เลขาฯ อย.กล่าว

นพ.วันชัย กล่าวว่า หลังจากที่กฎหมาย Primary GMP ออกบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ Primary GMP จำนวนทั้งสิ้น 5,319 แห่ง สำหรับ ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา อย. ได้พัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่าย จำนวน 54 แห่งจาก 50 จังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้แก่สถานประกอบการอื่นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามได้ นับเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ก้าวไกลสู่ ครัวโลก ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ต่อไป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง ตั้งอยู่ที่ ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา หนึ่งในกลุ่มแม่บ้านต้นแบบ Primary GMP เริ่มต้นธุรกิจจาก Start Up เมื่อปี 2538 จากสมาชิก 2-3 คน ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นแม่บ้านในชุมชน 22 คน นำวัตถุดิบจากทะเลมาแปรรูปเป็นอาหาร ทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกปลาเค็ม แกงไตปลาสำเร็จรูป จากนั้นได้ขยายการผลิตมาเป็นขนมเต้าส้อ และได้คิดค้นขนมดอกพิงงา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในจังหวัดพังงา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปที่ขึ้นชื่อ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น ทำให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานราก

กลุ่มน้ำพริก “เจ๊น้อง” ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เจ้าของรางวัล “Primary GMP Award 2017” รางวัลต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายดีเด่นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทย ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญที่นี่ยังเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน Primary GMP ปัจจุบันกลุ่มน้ำพริก “เจ๊น้อง” พัฒนายกระดับสถานที่ผลิตจนผ่านมาตรฐาน GMP แล้ว โดยผลิตภัณฑ์ระดับแถวหน้าที่มีชื่อเสียงของกลุ่มคือ น้ำพริกกุ้งเสียบ โดยนำกุ้งขาวภูมิปัญญาของชาวบ้านมาแปรรูปเป็นกุ้งเสียบ เป็นสินค้าโอทอป 5 ดาว อันดับ 1 ของจังหวัดพังงา และยังผลิตน้ำพริกชนิดต่างๆ มากกว่า 17 ชนิด มียอดขายเฉลี่ยปีละกว่า 15 ล้านบาท สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ และนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ล่าสุดกำลังพัฒนาต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้น นำพาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทยสู่ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าประเทศเข้าสู่สังคม 4.0