ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงาน ทั้งนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ได้ส่งผลงานหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (Thailand Tourism Awards) หรือ “รางวัลกินรี” ซึ่งได้รับรางวัล Kinari Gold Award ถือว่าเป็นรางวัลหนึ่งเดียวในประเทศ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในปีนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลฯพิจารณาเห็นว่าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการพื้นที่และการบริหารจัดการด้านต่างๆควบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงพิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพบริการที่ดี พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ในการท่องเที่ยวรูปแบบวิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 เมื่อปี 2560 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล รางวัล Kinari Award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ผลงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทองค์กรของรัฐสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว สาขาองค์กรภาครัฐ รางวัล Kinari Gold Award ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ผลงานหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รางวัล Kinari Gold Award ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ผลงานหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ถือว่าการรับรางวัลในครั้งนี้เป็นกินรีตัวที่ 3 และเป็นความภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สำหรับ “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” (Thailand Tourism Awards) หรือ “รางวัลกินรี” กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยใช้สัญลักษณ์ “กินรี” เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ รางวัลกินรี เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้าทางการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (Beyond Standard) ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้คิดและเพื่อนร่วมงาน ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้คำแนะนำในการทำพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี รางวัลกินรีจึงได้จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี โดยปีนี้เป็นการประกวดครั้งที่ 13 ซึ่งทาง ททท.ได้พัฒนากระบวนการประกวดรางวัล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินรางวัล รวมถึงการนำองค์ความรู้ กรอบประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวมาประกอบการพิจารณา โดยการประกวดครั้งที่ 13 มี 3 ประเภทรางวัลหลัก ประกอบด้วยประเภท แหล่งท่องเที่ยว 8 สาขา, ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 4 สาขา และประเภทการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 3 สาขา ประเภทรางวัลแบ่งเป็น 2 รางวัล คือ รางวัล Kinnari Gold Award มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 85 - 100% ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขา รวมถึงรางวัล Kinnari Award มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 75 -84.99% ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขาโดยผลงานที่ได้รับรางวัล Gold สามครั้งติดต่อกันไม่จำเป็นต้องเป็นรางวัลประเภทเดิม จะได้รับรางวัล Hall of Fame ซึ่งจะนับรวมผู้ที่เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของครั้งที่ผ่านมาโดยในการประกวดครั้งที่ 13 ปี 2564 หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ถือว่าได้รับรางวัลหนึ่งเดียวในประเทศไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทั้งนี้ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย (Phetchabun Intrachai Archaeology Hall) ได้ทำการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2505 จนเมื่อปี พ.ศ. 2550 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทำการสร้างศาลากลางแห่งใหม่ขึ้นมา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอใช้อาคารหลังนี้เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ในลักษณะหอโบราณคดีโดยรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดี วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตผู้คนของจังหวัดเพชรบูรณ์มาจัดแสดงไว้ในลักษณะสื่อผสมที่ทันสมัยสวยงาม สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น.