วันที่ 28 พ.ย.64 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปล่อยคาราวานช่วยน้ำท่วม โดยการสูบน้ำจากทุ่งและปรับปรุงคุณภาพน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันตก ณ บริเวณลานอุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลังเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจาก กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปล่อยขบวน

นายวราวุธ กล่าวว่า ปัจจุบันหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีสภาพปัญหาน้ำท่วมที่อยู่ในสภาพวิกฤต เช่น พื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง มีสภาพปัญหาน้ำหลากเข้าน้ำท่วมขังบ้านเรือน และพื้นที่ทำการเกษตรหลายจุด บางพื้นที่เริ่มมีน้ำเน่าเสีย สำหรับการแก้ไขปัญหา กรมชลประทานได้เร่งดำเนินการผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนเข้าสู่แม่น้ำแม่กลอง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทย รวมทั้งหน่วยงานในจังหวัดได้สนธิกำลัง ร่วมกับ ปภ. ฝ่ายปกครอง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน โดยการสูบน้ำที่ท่วมขังระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีน เพื่อลดการเกิดน้ำเน่าเสีย คาดว่าการดำเนินการครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และพื้นที่น้ำท่วมน่าเข้าสู้ภาวะปรกติภายในเดือนธันวาคมนี้

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางพื้นที่ยังคงยังมีน้ำท่วมขัง กรมทรัพยากรน้ำจึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมชลประทาน ดำเนิน“โครงสูบน้ำจากทุ่งและปรับปรุงคุณภาพน้ำ” เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังในพื้นที่ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดต่างๆ ดังนี้ 1. บริเวณประตูระบายน้ำบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 30 นิ้ว จำนวน2 เครื่อง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 2. บริเวณประตูระบายน้ำบางแม่หม้าย ตำบลบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 3. บริเวณประตูระบายน้ำเภาทะลาย ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน2 เครื่อง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 4. บริเวณคัดคลองฝั่งซ้าย คลอง ร.4 ขวา แม่น้ำสุพรรณบุรี กม. 0+300 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน2 เครื่อง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 5. บริเวณบ้านกระบอก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำ มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วจำนวน 11 เครื่อง ในพื้นที่อำเภอเมือง สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภอดอนเจดีย์ ปริมาณน้ำที่สูบช่วยเหลือ 7,397,640 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งได้ร่วมมือกับกองทัพเรือในการติดตั้งเรือผลักดันน้ำ บริเวณแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดท่าเจดีย์ ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 ลำ เพื่อพร่องน้ำและเร่งการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีน รองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบน ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมขังกลับคืนสภาพปกติโดยเร็วยิ่งขึ้น