ทำผิดก็ยอมรับว่าผิด ยอมรับว่าพลาดไป ยอมรับโทษและขออภัย แก้ไขไม่ทำผิดซ้ำ สังคมไทยถึงจะอยู่กันอย่างสงบสุข แต่ถ้ากระทำผิดแล้วยังตะแบง สังคมก็จะวุ่นวายไม่รู้จักจบสิ้น

กรณี แอนชิลี สก็อตเคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 ถูกแจ้งความให้ดำเนินคดีกับภาพที่เธอยืนถือธงชาติ และเหยียบอยู่บนกราฟิกสีธงชาติไทย ที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ชี้แจงในเวลาต่อมาว่าภาพที่เป็นประเด็นเป็นภาพกราฟิก ซึ่งตัวนางแบบไม่มีส่วน รู้เห็น โดยต้องการสื่อถึงความยิ่งใหญ่ของคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

ตรงนี้เห็นด้วยว่า ภาพกราฟฟิกธงชาตินางงามไม่ได้ทำขึ้นเอง เรื่องนี้กองประกวดต้องรับผิดชอบ แตกต่างจากกรณีที่มีนักศึกษาของสถาบันชั้นนำแห่งหนึ่ง ปลดธงชาติแล้วชักธงดำขึ้นสู่เสาแทน แต่ไม่เข้าใจว่า ภาพเหยียบบนธงชาติไทยสื่อถึงความยิ่งใหญ่ของคนไทยตรงไหน

ฉะนั้น เรื่องนี้ต้องแยกแยะ คนไทยก็ส่งกำลังใจเชียร์แอนชิลีให้เธอไปคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส 2021 กันต่อไป ส่วนจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่ และใครผิดบ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องพิจารณาไปตามกระบวนการ

อย่างไรก็ตาม ไปดูพระราชบัญัญัติธง พ.ศ.2522 ก่อนว่ากำหนดโทษเอาไว้อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้ใครต้องทำผิดซ้ำหรือผลิตงานสร้างสรรค์โดยไม่รู้กฎหมาย

มาตรา 48 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 49 ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงอื่นของต่างประเทศนอกจากธงที่กำหนดให้ใช้ ชัก หรือแสดงได้ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 50 ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 46 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 51 ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้บัญญัติกำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่มีสิทธิ หรือใช้ ชัก หรือแสดงธงที่คล้ายคลึงกับธงดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 52 ผู้ใดใช้หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงที่ได้กำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ โดยไม่สมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 53 ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6 ดังต่อไปนี้

(1) ประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธง รูปจำลองของธง หรือในแถบสีธง นอกจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

(2) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตาม (1)

(3) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือโดยวิธีอันไม่สมควร

(4) ประดิษฐ์ธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใด ๆ โดยไม่สมควร

(5) แสดงหรือใช้สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจำลองของธง หรือมีแถบสีธงอันมีลักษณะตาม (4) โดยไม่สมควร

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 54 ผู้ใดกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธง รูปจำลองของธง หรือแถบสีธงที่ได้บัญญัติกำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ