นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจกาแฟในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี แกนนำสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จำนวน 50 คน จาก 5 สถาบันเกษตรกร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนกระบุรีวิทยา อ.กระบุรี จ.ระนอง นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ให้มีศักยภาพในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ เพิ่มการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลผลิตกาแฟระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนองกับผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ และเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกรในรูปแบบเครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า นอกจากจะเป็นการประชุมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันผลผลิตกาแฟของขบวนการสหกรณ์ตามแผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนากาแฟโรบัสต้าของจังหวัดระนองให้เป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพที่มีศักยภาพสูงในแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตทั้งระบบและเพิ่มมูลค่าสินค้าและช่องทางการตลาด จึงได้มีการเปิดเวทีเสวนาอนาคตของกาแฟคุณภาพและการเพิ่มช่องทางการตลาดของกาแฟคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและร่วมกันผลักดันจังหวัดระนองเป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพ (โรบัสต้า) อันดับหนึ่งของประเทศในอนาคต