คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด มีมติพิจารณาเห็นชอบให้ อบจ.ตรัง เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ จ.ตรัง (Clusters)และเห็นชอบข้อเสนอโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของ อบจ.ตรัง

วันนี้( 25 พฤศจิกายน 2564 )ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

วาระสำคัญมีการพิจารณามอบหมาย อบจ.ตรัง เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (Clusters) และพิจารณาข้อเสนอโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของ อบจ.ตรัง ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งที่ประชุมมีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ หลังจากนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง จะทำรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ต่อไป

อบจ.ตรัง ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน แบบรวมศูนย์ครบวงจร ที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการรวมถึงการแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน และเหมาะสมกับพื้นที่ ด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง การผลิตกระแสไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากเหตุผลดังกล่าว อบจ.ตรังจึงจัดทำโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดตรังอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ปัญหาขยะ ถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา ในส่วนของจังหวัดตรังมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจำนวนมากต่อปี ขณะที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลจำนวนจำกัด ทำให้มีปริมาณขยะตกค้างในแต่ละปีจำนวนมาก หากไม่เร่งดำเนินการแก้ปัญหาขยะในจังหวัดตรังอย่างถูกต้อง ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันใกล้นี้ ต้องขอบคุณอบจ.ตรัง ที่เดินหน้ารับเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ และขอบคุณสภา อบจ.ตรัง ที่ได้เห็นชอบให้จัดโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะในจังหวัดตรังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อกังวลเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น ได้ให้ผู้แทนของ อบจ.ตรัง ชี้แจงแล้ว และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ได้ให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548