วันนี้(25พ.ย.64) ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าจิตอาสา904 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จากนั้นรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าจิตอาสา904 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมอบเจลแอลกอฮออล์ให้ทางโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี จำนวน 600 ชุด และร่วมพัฒนาโดยเก็บกวดขยะบริเวณโรงเรียน ตัดแต่งต้นไม้ และให้ปุ๋ยต้นไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น 2 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 รวมพระชนมพรรษา 45 พรรษา เสด็จดำรงราชสมบัติ รวม 15 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้นต้องมีกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทรงตั้งกองเสือป่าและนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ และทรงเล็งเห็นถึงการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ในการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และเป็นพลเมืองดีเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ทรงพระราชอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการศึกษา การเมืองการปกครอง การทหารการสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้จำนวนมาก จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า"สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีพระองค์แรก ที่ไม่มีวัดประจำรัชกาล แต่ได้ทรงมีพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนขึ้นแทน ได้ทรงนำความเจริญหลายอย่างมาสู่พระราชอาณาจักร เช่น ทรงพระราชทานแบบธงไตรรงค์ทรงปรับปรุงกฎหมายและกิจการค้า ตั้งเนติบัณฑิตยสภา ตั้งกรมสรรพากร กรมตรวจเงินแผ่นดิน ทรงตั้งเมืองจำลองดุสิตธานีเป็นการทดลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย.